آشنایی با پرسش هایی برای ارزیابی عملکرد دولت

جهت مشاهده آشنایی با پرسش هایی برای ارزیابی عملکرد دولت به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
آشنایی با پرسش هایی برای  ارزیابی عملکرد دولت
آشنایی با پرسش هایی برای  ارزیابی عملکرد دولت

کنترل داخلی سازمانهاي بخش عمومی از پنج جزء مرتبط به هم : محیط کنترلی ، ارزیابی ریسک ، فعالیتهاي کنترلی ، اطلاعات و ارتباطات و نظارت تشکیل می شود.

جزء محیط کنترلی شامل عواملی همچون درستکاري ، ارزشهاي اخلاقی و صلاحیت کارکنان است. و جزء فعالیتهاي کنترلی شامل کنترل هر مقام مسئول توسط شخص دیگري است. و جزء نظارت از مهمترین اجزاء کنترل داخلی بخش عمومی هستند.                                                                                                          

استفاده کنندگان گزارشهاي مالی مربوط به فعالیتهاي دولتی : GASB

گروه اول : شهروندان یک کشور نظیر مالیات دهندگان ، راي دهندگان و دریافت کنندگان خدمات می باشند که دولت مسئول پاسخگویی به آنها است.

گروه دوم : نمایندگان منتخب مردم (اعم از مجلس و شوراهاي شهر و …) ، هیات هاي امناء و آندسته از مقامات رسمی دولتی که مسئولیت نظارت بر سایر سطوح دولتی دارند.

گروه سوم : سرمایه گذاران و اعتباردهندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کنندگان فعلی به اطلاعاتی نیاز دارند که آنها را در امر ارزیابی عملکرد دولت از طریق پاسخ به سوال هاي مطرح شده در قالب عنوانهاي زیر ، یاري کند :

*التزام بودجه اي : چه مجوزهاي قانونی براي تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیت ها و مصرف وجوه صادر شده است؟ آیا تامین و مصرف منابع بر طبق مجوزهاي صادر شده صورت گرفته است؟ میزان انحرافات چقدر بوده است؟

*اجراي عملیات : بهاي تمام شده برنامه هاي مختلف چقدر است و چگونه تامین مالی شده است؟ چه محصولات و نتایجی بدست آمده است ؟ دارایی ها چه بوده اند ، در کجا استقرار یافته اند؟ آیا بصورت موثر مورد بهره برداري قرار گرفته اند؟ چه میزان بدهی در اجراي برنامه ایجاد شده و چگونه پرداخت خواهد شد؟

*مباشرت : آیا شرایط مالی دولت بهبود بافته یا بدتر شده است؟ چه منابعی براي آینده پیش بینی شده است؟

* سیستم ها و کنترلها : آیا دولت داراي سیستم کنترل موثر به منظور حمایت از دارایی ها هست؟ آیا قادر است مشکلات احتمالی را کشف کند؟ آیا در صورت کشف نارسایی ها قادر است آنها را اصلاح کند؟

آشنایی با پرسش هایی برای  ارزیابی عملکرد دولت