بررسی مزیت های اعيان سازي در بافت هاي مرکزي شهر

جهت مشاهده بررسی مزیت های اعيان سازي در بافت هاي مرکزي شهر به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
بررسی مزیت های اعيان سازي در بافت هاي مرکزي شهر
بررسی مزیت های اعيان سازي در بافت هاي مرکزي شهر

اعيان سازي در بافت هاي مرکزي شهر و احياء و نوسازي کالبدي آن باعث احياء اقتصادي و اجتماعي اين مراکز مي شود، اين تغييرات مزيت هايي دارد که شامل :

افزايش ارزش مسکن براي صاحبان و مالکان  آنها : اين افزايش که در نتيجة تغييرات کالبدي در بافت صورت مي گيرد،  باعث احياي مجدد  بافت هاي مرکزي شهرها مي شود. صاحبان اصلي املاک از افزايش قيمت مسکن هاي خود سود ميبرند؛ افزايش درآمدهاي ناشي از ماليات براي خدمات شهري: با مالياتي که کسب مي شود مي توان خدمات زير بنايي براي شهر فراهم کرد؛

سرمايه گذاري مجدد در ساخت زيرساخت ها، جاده ها، شبکه هاي اصلي آب و مدارس محلي؛ افزايش واحد هاي تجاري براي خدمات رساني ساکنان جديد؛ نوسازي و بهبود امکانات واحد هاي مسکوني و خانه هاي موجود ؛ گسترش فرصت هاي شغلي موقت و طولاني مدت ؛ توسعه مجدد هسته و مرکز شهر. کاهش سفرهاي روزانة شهري ،که براي کارکردن در قسمت مرکز شهرصورت مي گيرد ؛ تمرکز جمعيت و خدمات در نواحي موجود با کاهش توسعه افقي حومة شهراست ؛ وقتي که به جاي مستأجران ، کساني در بافت ساکن شوند که خود توان خريد مسکن و مالک شدن را دارند، محله پايدارتر ميشود. ؛

وقتي که در محلهاي فرآيند اعيان سازي به وقوع ميپيوندد، تعداد مسکن هاي خالي از سکنه به شدت کاهش مييابد، زيرا تقاضا براي مسکن بيشتر ميشود؛ افزايش ارزش املاک و نيز بالا رفتن اجاره بها، تعمير و مرمت ساختمان هاي متروکه را مقرون به صرفه و سودمند ميکند. اين امر موجب کاهش ميزان جرايم در محلات ميشود. ؛ با افزايش تعداد ساکنان ، ميزان تبادلات اقتصادي در محله افزايش مييابد. اين امر موجب رشد فعاليت هاي اقتصادي و شکل گيري فعاليت هاي اقتصادي جديد و به تبع آن اشتغالزايي براي ساکنان کم درآمد محله ميشود.

بررسی مزیت های اعيان سازي در بافت هاي مرکزي شهر