آشنایی با زوش های جدید اثبات جرم

جهت مشاهده آشنایی با زوش های جدید اثبات جرم به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
آشنایی با زوش های جدید اثبات جرم
آشنایی با زوش های جدید اثبات جرم

مصادیق نوظهور اثبات جرم:

در ایـن بخــش از تحقیــق تعــدادی از مصــادیق مــورد نظــر را ذکــر مــی نمایــد لازم بــه ذکــر اســت کــه تمــامی ایــن ابزارهــا زمانی برای محاکم معتبر است که مورد تایید کارشناسان رسمی باشند که بحث آن قبلا گذشت.

پزشکی قانونی:

مادهء ۱۳۶ق.ا.د.ک مصوب ۱۳۹۲ ایران مقرر میدارد:

»برای معاینـه اجسـاد و جراحـتهـا و آثـار و علایـم ضـرر و صـدمههـای جسـمی و آسـیبهـای روانـی و سـایر معاینـههـا و آزمایشهای پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت مینماید…«

هــمچنــین طبــق مــادهی ۱۳۲، هرگــاه هویــت متــوفی معلــوم نباشــد قاضــی علایــم و مشخصــات جســد و اثرانگشــت او را بهطور دقیق در صـورت مجلـس قیـد مـینمایـد و در صـورت امکـان دسـتور عکـسبـرداری از آن را مـیدهـد. سـپس بـرای تشخیص هویت متوفی به هر وسیلهای که مقتضی بداند، اقدام مینماید.

آثار انگشت:

دستیابی به آثار انگشت در صـحنه هـای جـرم یکـی از بـاارزشتـرین انـواع دلایـل مـادی جـرم محسـوب مـیشـود،و ثبـت و ضبط آن از اصول فنی خاصـی پیـروی مـیکنـد و پلـیس علمـی وظیفـهی مهمـی در ایـن زمینـه دارد. از محـو آثـار انگشـت باید جلـوگیری نمایـد.آثار آشـکار و پنهـان انگشـت را بایـد شناسـایی و بـا بررسـیهـای فنی،مشخصـات آن را ثبـت و ضـبط نماید.آشــکار کــردن آثــار انگشــتان پنهــان کــه در ســطوح مختلــف متفــاوت اســت،و در نهایــت کمــک بــه شناســایی صــاحب آنها از اقدامات مهم پلیس علمی است.

آشنایی با زوش های جدید اثبات جرم