تحلیل چگونگی استفاده از صدا شناسی به عنوان یکی از راه های تشخیص هویت

جهت مشاهده تحلیل چگونگی استفاده از صدا شناسی به عنوان یکی از راه های تشخیص هویت به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
تحلیل چگونگی استفاده از صدا شناسی به عنوان یکی از راه های تشخیص هویت
تحلیل چگونگی استفاده از صدا شناسی به عنوان یکی از راه های تشخیص هویت

صدا شناسی:

یکــی از تکنیــک هــای مــدرن و جالــب کــه روز بــه روز در حــال پیشــرفت مــی باشــد تشــخیص هویــت اشــخاص بوســیله صدای ضبط شده آنان است.پس از سالها تجربه اکنون از این متد در دادگـاه هـا نیـز مـی تـوان اسـتفاده کـرد البتـه نـه فقـط در جهـت محکـوم نمـودن افراد بلکه بعنوان مدرک مسلمی برای احراز بیگناهی اشخاصی که در مظان اتهام قرار گرفته اند.

تشخیص هویـت بوسـیله صـورت نگـاری متـد ترسـیم نمـودار ارتعاشـات صـوتی از اشخاصـی اسـت کـه مـورد آزمـایش قـرار می گیرند.

این روش ممکـناسـت کمـک بزرگـی بـرای مجریـان قـانون در شناسـایی مجـرمین باشـد مخصوصـاً آن هـایی کـه بوسـیله تلفن تهدید به بمب گـذاردن در هواپیماهـا، سـاختمان هـای دولتـی مـی نماینـد و یـا اشخاصـی کـه مزاحمـت هـای تلفنـی فراهم و بوسیله تلفن قصـد اخـاذی دارنـد همچنـین متـد مـوثری اسـت در شناسـائی کاربرد های صدا شناسی در تشخیص هویت بچـه دزدهـا کـه تلفنـی تقاضـای پـول از پدر و مادر طفل دارند.

سایر اقدامات:

اقدامات مختلـف دربـارهی آنچـه گفتـه شـد و آنچـه مـورد اشـاره قـرار نگرفـت مثـل تصـاویر دوربـین هـای مـدار بسـته،آثار مربوط به ابـزار،ردّ پـا، پنجـرههـای شکسـته و غیـره، اقـدامات فنـی اسـت کـه معمـولا مـأمور تحقیـق و یـا مراجـع تحقیـق نمیتوانند آنها را انجام دهند و این کارشناسـان کشـف جـرایم هسـتند کـه بـه دعـوت آنهـا وارد مـیشـوند و بـا بـهکـارگیری شیوههای علمی و آزمایشهای فنی، آنان را در کشف حقیقت کمک میکنند.

تحلیل چگونگی استفاده از صدا شناسی به عنوان یکی از راه های تشخیص هویت