مواد وروش تحقیق خوردگی های دیگ در نیروگاهای ذوب آهن اصفهان

جهت مشاهده مواد وروش تحقیق خوردگی های دیگ در نیروگاهای ذوب آهن اصفهان به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
مواد وروش تحقیق خوردگی های دیگ در نیروگاهای ذوب آهن اصفهان
مواد وروش تحقیق خوردگی های دیگ در نیروگاهای ذوب آهن اصفهان

مقدمه

ذوب آهن اصفهان اولین کارخانه تولید فولاد در کشور مـیباشـد کـه عملیـات اجـرای آن از سـال ۱۳۴۶ آغاز و درسال ۱۳۵۰ بهره برداری شده است و دارای واحدهای متعدد جنبی سرویس دهنده به خط تولیـد فولاد میباشد. یکی از این واحدهای جنبی نیروگاه حرارتی میباشـد کـه دارا ی ۳ دیـگ تولیـد بخـار بـا مشخصات ذیل میباشد:

ظرفیت تولیدی بخار سوپر هیت……………………………………………………….

۲۲۰ ………………. تن درساعت

فشار کاری در درام دیگ بخار………………………………………………………

۱۱۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع

فشار بخار سوپر هیت در کلکتور اصلی بخار …………………………..

۱۰۰……….. کیلوگرم بر سانتی متر مربع

درجه حرارت بخار سوپر هیت……………………………………………………….

۵۴۰ ……………. درجه سانتیگراد

درجه حرارت آب تغذیه ……………………………………………………….

۲۱۵ ………………… درجه سانتی گراد

حجم محفظه احتراق ……………………………………………………….

۱۰۸۲……………………………… متر مکعب

گاز مصرفی……………………………………………………………..

مخلوط گاز کوره بلند،گاز کک وگاز طبیعی

تعداد مشعل در ۲ دیواره……………………………………………………….

۸ …………………………………….. عدد

تامین توان الکتریکی مورد نیاز

به کمک ۲ توربین موجود انجام میشود دیگهای فوق الذکر که از سال

۵۹و ۷۲ راه اندازی گردید دارای عمرکاری به صورت ذیل میباشد.

 

دیگ شماره ۵

عمر کاری…………………………

۱۲۷۰۰۰ ساعت………………………….

راه اندازی سال ۵۹

دیگ شماره ۶

عمرکاری…………………………..

۶۰۰۰۰٫٫ ساعت…………………………..

. راه اندازی سال ۷۳

دیگ شماره ۷

عمرکاری…………………………..

۱۱۰۰۰۰ ساعت…………………………..

. راه اندازی سال۵۹

         

 

لازم به ذکر است که دیگ ۶درسال ۷۳ توسط شرکتهای خارجی باز سازی و راه اندازی آنها صـورت گرفته است.

مواد وروش تحقیق

لولـــه هـــای بکـــار رفتـــه درلولـــههـــای آتـــشخوار فولادســـاده کربنـــی st45-8 (اســـتاندارد آلمـــان ( ۱٫۱۷۱۷۵ میباشد که پس ازخارج نمودن و برش نمونهها نسبت به مشاهده ماکروسکوپی و سپس جمع آوری رسوبات ایجاد شده درسطح آن وآنالیز شیمیایی رسوبات اقدام لازم صورت گرفت .

همچنین آزمایشات میکروسکوپ نوری و الکترونی روی نمونه های خام و نمونه های تخریب شده اعـم از نواحی جوشکاری شده ونـواحی فاقـد جـوش صـورت گرفـت .جهـت بررسـی علـل انهـدام وتخریـبهـا آزمایشات میکروسکوپ الکترونی وآنالیزهایی به روش EDAX روی نمونههای حاوی رسوبات صـورت گرفت.جهت شناسایی علل تخریب آزمایشات تعیین کیفیت روی نمونههای آب مصرفی نیز انجام شد.

مواد وروش تحقیق خوردگی های دیگ در نیروگاهای ذوب آهن اصفهان