مشخصات فیزیکی و مکانیکی فولادها

جهت مشاهده مشخصات فیزیکی و مکانیکی فولادها به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
مشخصات فیزیکی و مکانیکی فولادها
مشخصات فیزیکی و مکانیکی فولادها

 

مشخصات فیزیکی و مکانیکی فولادها

لولههای فولادی بکاررفته دارای مشخصات مکانیکی و ترکیبی ذیل بوده است:

%Cr= 0.06

%P=0.021

%S=0.023

%mn=0.64

%Si= 0.35

%C=0.17

бу=۳۴ Mpa

%V=0.004

%Al=0.02

%Cu=0.07

%Mo=0.09

%Ni=0.04

 

 

 

% δ=۲۵

бUTS=490 MPa

ساختار میکروسکوپی با زمینه فرینی پر لیتی درشکل ۱ و نمونه ای از تخریبهای ایجاد شـده درلولـههـای آتشخوار درشکل ۲ مشاهده میگردد.

 میکروسکوپ نوری

شکل شماره ۳ تصاویر میکروسکوپ نوری را روی زمینه اصلی و زیر محل خورده شده را نشان میدهد که مبین اختلاف ساختار متالوژیکی و تخریب پرلیت زمینه میباشد .

آزمایشات متالوگرافی روی نمونههای لولـه خـام و کـارکرده دیـگ صـورت گرفتـه کـه مبـین ضـخامت متفاوت لایه رویین Fe 304 دردیگ های مختلف میباشد به نحوی که ضخامت این لایـه در لولـه مونتـاژ نشده از جنس نمونههای دیگ ۶ حدود ۲۳۰ میکرون ودر لولههای مونتاژ شده دیگ ۶ با کارکرد حـدود  ۶۵۰۰۰ ساعت ۱۷۰  میکرون و ضخامت این لایه در لوله های کارکرده دیگ ۵ بـا بهـره بـرداری ۱۲۳۰۰۰ ساعت حدود ۲۱۰ میکرون میباشد.

مشخصات فیزیکی و مکانیکی فولادها