مشخصات فیزیکی و مکانیکی فولاد در میکروسکوپ ها

جهت مشاهده مشخصات فیزیکی و مکانیکی فولاد در میکروسکوپ ها به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
مشخصات فیزیکی و مکانیکی فولاد در میکروسکوپ ها
مشخصات فیزیکی و مکانیکی فولاد در میکروسکوپ ها

لولـــههـــای بکـــار رفتـــه درلولـــههـــای آتـــشخوار فولادســـاده کربنـــی st45-8 (اســـتاندارد آلمـــان ( ۱٫۱۷۱۷۵ میباشد که پس ازخارج نمودن و برش نمونهها نسبت به مشاهده ماکروسکوپی و سپس جمع آوری رسوبات ایجاد شده درسطح آن وآنالیز شیمیایی رسوبات اقدام لازم صورت گرفت .

همچنین آزمایشات میکروسکوپ نوری و الکترونی روی نمونههای خام و نمونههای تخریب شده اعـم از نواحی جوشکاری شده ونـواحی فاقـد جـوش صـورت گرفـت .جهـت بررسـی علـل انهـدام وتخریـبهـا آزمایشات میکروسکوپ الکترونی وآنالیزهایی به روش EDAX روی نمونههای حاوی رسوبات صـورت گرفت.جهت شناسایی علل تخریب آزمایشات تعیین کیفیت روی نمونههای آب مصرفی نیز انجام شد.

یافتهها

مشخصات فیزیکی و مکانیکی فولادها

لولههای فولادی بکاررفته دارای مشخصات مکانیکی و ترکیبی ذیل بوده است:

%Cr= 0.06

%P=0.021

%S=0.023

%mn=0.64

%Si= 0.35

%C=0.17

бу=۳۴ Mpa

%V=0.004

%Al=0.02

%Cu=0.07

%Mo=0.09

%Ni=0.04

 

 

 

% δ=۲۵

бUTS=490 MPa

ساختار میکروسکوپی با زمینه فرینی پر لیتی درشکل ۱ و نمونه ای از تخریبهای ایجاد شـده درلولـههـای آتشخوار درشکل ۲ مشاهده میگردد.

مشخصات فیزیکی و مکانیکی فولاد در میکروسکوپ ها