ساختار میکروسکوپ الکترونی و نوری

جهت مشاهده ساختار میکروسکوپ الکترونی و نوری به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
ساختار  میکروسکوپ الکترونی و نوری
ساختار  میکروسکوپ الکترونی و نوری

میکروسکوپ نوری

شکل شماره ۳ تصاویر میکروسکوپ نوری را روی زمینه اصلی و زیر محل خورده شده را نشان میدهد که مبین اختلاف ساختار متالوژیکی و تخریب پرلیت زمینه میباشد .

آزمایشات متالوگرافی روی نمونههای لولـه خـام و کـارکرده دیـگ صـورت گرفتـه کـه مبـین ضـخامت متفاوت لایه رویین Fe 304 دردیگهای مختلف میباشد به نحوی که ضخامت این لایـه در لولـه مونتـاژ نشده از جنس نمونههای دیگ ۶ حدود ۲۳۰ میکرون ودر لولههای مونتاژ شده دیگ ۶ با کارکرد حـدود  ۶۵۰۰۰ ساعت ۱۷۰  میکرون و ضخامت این لایه در لولههای کارکرده دیگ ۵ بـا بهـره بـرداری ۱۲۳۰۰۰ ساعت حدود ۲۱۰ میکرون میباشد.

 میکروسکوپ الکترونی

جهت بررسی انهـدام و تخریـب، آزمایـشات میکروسـکوپ الکترونـی و آنـالیز EDX انجـام گردیـد کـه ملاحظه شد باافزایش عمق به سمت زیر رسوب مقدار Na2O از حدود %۰٫۴۵ تـا حـدود % ۱٫۷ افـزایش یافته است با انجام آنالیز در لایههای زیرین رسوب و داخل ترک میز آن Na2O تـا %۲٫۵۴ افـزایش یافتـه که تصویر آن به همراه آنالیز درشکل ۴ ارائه شده است.

ساختار  میکروسکوپ الکترونی و نوری