بررسی علل تخریب (شکستهای) ناشی از وجود رسوب

جهت مشاهده بررسی علل تخریب (شکستهای) ناشی از وجود رسوب به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
بررسی علل  تخریب (شکستهای) ناشی از وجود رسوب
بررسی علل  تخریب (شکستهای) ناشی از وجود رسوب

بحث

تخریبها و آسیبهای ایجاد شده درلولههای آتشخوار دیگها ناشی از علل متفاوتی بـوده اسـت کـه در ذیل به آانها اشاره میگردد.

 تخریب (شکستهای) ناشی از وجود رسوب

نامناسب بودن شاخصهای کیفی آب و با توجه به تیپ بویلرهـای نیروگـاه حرارتـی کـه بـا فـشار ودرجـه حرارت بالا بهره برداری میشوند( این گونه بویلرهـا بسیارحـساس بـه تـشکیل رسـوبات هـستند ) تـشکیل رسوب امری اجتناب ناپذیر است . همچنین مواردی از قبیل مصرف آب نرم (شیمیائی ) از طریق نیروگـاه مرکزی ، مصرف مستمر بخار ۱۰/۱۶ با کیفیت نامناسب ، ورود آب سیرکوله بـرجهـای خنـک کننـده بـه آب تغذیه ( ناشی از سوراخ شدن کندانسورها ) میتواند به عنـوان عوامـل رسـوب گـذاری ذکـر گـردد .

مضافاً اینکه وجود یونهای مس که در تمامی آنالیزهـای انجـام شـده روی رسـوبات بـه وضـوح مـشاهده گردیده ودر بعضی موارد غلظت آن به بالای ۱۰ درصد نیز میرسد به عنوان عامـل تـشکیل دهنـده هـسته اصلی رسوبات عمل نموده است . یعنـی بـا ایجـاد پیـل گالوانیـک محـصولات خـوردگی آن بـه صـورت محلهای مستعد تجمع رسوبات عمل کرده است . این رسوبات باعث تـشکیل یـک محـیط ایزولـه و غیـر قابل دسترسی از محیط آبی بویلر گردیده وبا افزایش غلظـت عوامـل خورنـده خـوردگی زیـر رسـوب را ایجاد مینماید . این خوردگی به صورت ذیل بوده است .

بررسی علل  تخریب (شکستهای) ناشی از وجود رسوب