مهمترین مؤلفه های به وجود آورنده سبک رهبری غیر کارآفرینانه

جهت مشاهده مهمترین مؤلفه های به وجود آورنده سبک رهبری غیر کارآفرینانه به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
مهمترین مؤلفه های به وجود آورنده سبک رهبری غیر کارآفرینانه
مهمترین مؤلفه های به وجود آورنده سبک رهبری غیر کارآفرینانه

مقیمی، نیز در پژوهش خود، ضمن بررسی کارآفرینی درسازمانهای دو لتی، به طور مشخص عدم استقبال مدیران از عدم مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فعال نبودن سیستم پیشنهادات را از جمله مهمترین مؤلفه هایی میداند که سبک رهبری غیر کارآفرینانه را بوجود آوردهاند .[۲۳] همچنین شاه حسینی و همکاران [۲۴] در پژوهش خود به ارتباط معنادار بین فاکتورهای تفویض اختیار و حمایت از نوآوری و کارآفرینی سازمانی اشاره کرده اند که مؤید نتایج این پژوهش میباشد .[۱۴]

موانع محیطی:

دسته دوم موانع بیشتر منشأیی برون سازمانی دارند. لزوم بازنگری و حتی تعریف مفاهیم جدید در سطح سیاستگذاری کلان کشوری به عنوان راهکارهای اساسی در جهت اصلاح، مرتفع ساختن این دسته از موانع و ایجاد زیر ساختهای مناسب در جهت توسعه کارآفرینی سازمانی را نمایان میسازد. از سوی دیگر، راهبردهای متداول در سطح سازمانهای دولتی توان لازم را برای تشویق کارکنان به فعالیتهای کارآفرینانه ندارد و دیدگاه سنتی حاکم بر این سازمانها به گونهای است که در ارائه خدمات، به تمایلات ارباب رجوع سازمان توجه کافی نمیشود ۲۸]؛.[۵

کمکهای مالی مورد نیاز جهت واحدهای کوچک تولیدی – بازرگانی که نقش حیاتی در راهاندازی این واحدها دارد، عبارتند از: شناسایی منابع و کمک های دولتی و نحوه ی استفاده از آن ها، کمک در اخذ وام از منابع بانکی و سایر روش های تامین منابع، آشنایی با فرآیند خریدهای دولتی و عقد قراردادها، فنون پیش بینی بودجه، فنون جایگزینی تجهیزات، ماشین آلات و راه های استفاده از مشوقهای مالیاتی … .[۲۹]

مهمترین مؤلفه های به وجود آورنده سبک رهبری غیر کارآفرینانه