دو فاکتور موثر در تعلیم وتربیت سازمان های کارآفرین

جهت مشاهده دو فاکتور موثر در تعلیم وتربیت سازمان های کارآفرین به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
دو فاکتور موثر در تعلیم وتربیت  سازمان های کارآفرین
دو فاکتور موثر در تعلیم وتربیت  سازمان های کارآفرین

برای بیان این بعد از موانع محیطی به اختصار درباره ی دو فاکتور که تاثیر به سزایی در تعلیم وتربیت در سازمان های کارآفرین دارند میپردازیم.

ضعف آموزش عالی : در کشورهای اروپایی و آمریکا، مباحث کارآفرینی به جهت اهمیت موضوع، کاربردی بودن درس و همچنین منافع بسیار زیاد مشاهده شده از آن، مهارتهای ارائه شده در این درس به دقت و متناسب با اهداف و سیاسته ای کلان اقتصادی تعیین می شوند .لیکن در ایران هنوز هم اهمیت موضوع برای تصمیم گیرندگان مشخص نیست. علاوه بر این، آموزش های ارائه شده نیز، در یک نظامِ متناسب با سیاست های کلان کشور تهیه نشده است.

 عدم توجه به آموزش حین کار و توانمندسازی افراد : علاوه بر خانواده و مدرسه یکی از فرصتهای مناسب آموزش مهارت-های کارآفرینی آموزش حین کار است که در کشور به آن توجهی نمی شود.[۳۱]

موانع فردی :

شامل سه سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی می باشد.

بمرز لی۵ معتقد است که بیشتر یادگیری ها توسط ملاقات با افراد، گوش دادن به ایده ها و دیدن تکنولوژی هایشان استب۲۷ب.

دو فاکتور موثر در تعلیم وتربیت  سازمان های کارآفرین